Obec Kyjov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
  

POZVÁNKA

 

V zmysle§ 12 ods. l zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kyjove, ktoré sa uskutoční dňa..

 

 

11.10. 2019 (piatok)  o 18:00 hod. v kancelárii  starostu  obce Kyjov

 

 

 

Návrh programu rokovania:

l .    Otvorenie

  1.  Schválenie programu 6. rokovania zastupiteľstva
  2.  Voľba overovateľov  zápisnice
  3.  Kontrola plnenia uznesení

5    Žiadosť riaditeľstva ZŠ s MŠ v Kyjove o dofina ncovanie financií

  1.  Schválenie voľby hlavného kontrolóra obce a určenie jeho úväzku
  2.  Informácia starostu obec o situácii v odpadovom  hospodárstve
  3. 8. Informácia o zvolení vajdu v rómskej osade
  4.  Rôzne

l 0.  Interpelácie poslancov 11. Schválenie uznesení

12  Záver

 

Oficiálna pozvánka s podpisom starostu je v sekcii zverejňovanie->zastupiteľstvo